Regulamin

 1. Nowosądecki Serwis Ogłoszeniowy dostępny pod adresem www.ogloszenia.nowysaczweb.pl jest serwisem ogłoszeń internetowych, dalej określanym w tym regulaminie jako Serwis.
 2. Właścicielem serwisu jest: Łukasz Pabis, NIP: PL 7381912628, REGON: 364039840
 3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba, która korzysta z serwisu za pośrednictwem sieci internetu, na zasadach określonych w regulaminie. Użytkownikiem może być osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, bądź osoba, która ukończyła 13 lat i oferuje zawarcie umowy w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego (np. do wysokości kieszonkowego).
 4. Użytkownik umieszczający ogłoszenie oraz wpisując swoje dane do zasobów serwisu jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał.
 5. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie udostępnionych danych przez serwis. Użytkownik ma prawo przeglądania i modyfikacji jego danych osobowych, jak również prawo żądania usunięcia tych danych.
 6. Ogłoszenie – wpisana przez Użytkownika informacja dotyczące zawarcia umowy cywilnoprawej (zaproszenie do zawarcia umowy cywilnoprawnej: kupna sprzedaży, zamiany, bądź innej nazwanej bądź nienazwanej umowy) zamieszczane w Nowsądeckim Serwisie Ogłoszeniowym, na warunkach przewidzianych w Regulaminie. Ogłoszenie może być zapisane w dowolnym języku, lecz istotne warunki ogłoszenia muszą być podane równocześnie w języku polskim. Dotyczy to w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów, instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach towarów i usług. Tytuł ogłoszenia musi być w języku polskim.
 7. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 10 dni od umieszczenia ogłoszenia odstąpić bez podania przyczyny od świadczenia usługi przez serwis, przez stosowne oświadczenie na piśmie.
 8. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z zasobów serwisu. Stosowną umowę ustną, pisemną bądź zawartą drogą elektroniczną strony zawierają poza serwisem. Odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w serwisie spoczywa na użytkownikach serwisu – stronach umów cywilnoprawnych. ogloszenia.nowysaczweb.pl nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach.
 9. Informacje zawarte na stronach serwisu ogloszenia.nowysaczweb.pl mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania
 10. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w serwisie ogloszenia.nowysaczweb.pl treści bądź materiałów niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione. Rozumiemy przez to między innymi materiały patentowe, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej wyznaniowej, itp., propagujących przemoc, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą etykietą.
 11. Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu tj. nie zamówionych ofert handlowych, reklam serwisów internetowych, wirusów i trojanów itd. Użytkownik serwisu, który w odpowiedzi na swoje ogłoszenie otrzymał SPAM powinien o tym fakcie powiadomić administratora serwisu.
 12. Niedozwolone jest również oferowanie lub reklamowanie następujących towarów/usług:
  1. organów ludzkich,
  2. broni,
  3. narkotyków i podobnych substancji psychoaktywnych,
  4. materiałów pornograficznych i akcesoriów erotycznych,
  5. towarów uzyskanych w sposób niezgodny z prawem,
  6. towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
  7. treści związane z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili,
  8. towarów, które nie istnieją,
  9. ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,
  10. towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
  11. produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza,
  12. alkoholu oraz wyrobów tytoniowych,
 13. Serwis ma prawo do nieakceptacji oraz usuwania ogłoszeń, które :
  1. są umieszczone w nieodpowiedniej kategorii lub podkategorii,
  2. informują o proponowanej pracy bądź współpracy, bez względu na jej formę prawną, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować danego ogłoszeniodawcy, tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby,
  3. obrażają, oczerniają, komentują usługi, firmy, osoby,
  4. zostały umieszczone przez jednego użytkownika w liczbie większej niż 10 jednocześnie, lub gdy ogłoszenie tego samego użytkownika o podobnej treści jest już aktywne na stronach serwisu,
  5. zawierających adresy www lub linki do stron zewnętrznych.
 14. Ogloszenia.nowysaczweb.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  1. treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia, chyba że zainteresowane osoby poinformowały serwis o treściach niezgodnych z regulaminem,
  2. zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych,
  3. za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie ogloszenia.nowysaczweb.pl zostaną wykorzystane.
 15. Rezerwujemy prawo do:
  1. usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
  2. modyfikowania niniejszego regulaminu, ogłaszając o tym na stronie ogloszenia.nowysaczweb.pl. Zmiany regulaminu nie dotyczą ogłoszeń umieszczonych przed zmianą
  3. czasowego przerywania pracy serwisu, ze względu na działanie siły wyższej, bądź niezbędne prace konserwacyjne i modyfikacje systemu komputerowego
  4. zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych, z powiadomieniem użytkowników min. 30 dni wcześniej
 16. Dodawanie ogłoszeń jest płatne, użytkownik może zapłacić za pojedyncze ogłoszenie bądź wykupić pakiet członkostwa umożliwiający mu dodanie ogłoszeń bez limitu na określony czas.
 17. Użytkownik może skorzystać ze specjalnej opcji wyróżnienia ogłoszenia.
 18. Wyróżnienie ogłoszenia powoduje wyświetlanie go na początku listy ogłoszeń danej kategorii w kolejności chronologicznej.
 19. Ogłoszenia niewyróżnione wyświetlane są w porządku chronologicznym tuż za ogłoszeniami wyróżnionymi.
 20. Aby dodać/wyróżnić ogłoszenie bądź zakupic pakiet członkostwa, należy dokonać płatności za pośrednictem bramki dotpay.
 21. CIASTECZKA – Serwis ogłoszeniowy wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Użytkownik korzystając z serwisu WYRAŻA ZGODĘ na zapisywanie na swoim terminalu (komputerze, telefonie itp.) plików cookie oraz akceptuje politykę prywatności serwisu ogłoszeniowego, której omówienie dostępne jest tutaj.

  Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookie, a w szczególności pozwalają na ich usuwanie lub na całkowite wyłączenie ich obsługi. Przeglądarki internetowe oferują również pracę w tzw. „TRYBIE PRYWATNOŚCI”, w którym pliki cookie zapisywane są tylko tymczasowo tj. na czas trwania sesji przeglądarki. Nie wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej serwis ogłoszeniowy traktuje jako ŚWIADOMĄ ZGODĘ użytkownika na zapisywanie plików cookie, co MA umożliwić poprawne działanie serwisu.